PROWADZIMY ZAPISY NA BEZPŁATNE KOREPETYCJE

Program „Pogotowie Naukowe” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z niezamożnych rodzin.

Zapraszamy do siedziby Fundacji w celu złożenia dokumentów (Al. Szucha 27 w godz. 8.30-15.30).
Dokumenty można pobrać ze strony www lub wypełnić na miejscu. Informacji udzielamy pod nr telefonów: 22 629 63 34, 604 420 406 oraz pod adresem e-mailowym: m.gierczak@swiatnatak.pl

Regulamin udziału w Programie:
1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich uczących się bądź mieszkających na terenie m. st. Warszawy, mającej trudności w nauce, których sytuacja finansowa nie pozwala na udział w odpłatnych zajęciach tego typu.
2. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w zajęciach zobowiązani są dokonać zapisu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Fundacji.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na uczestniczenie swojego dziecka/podopiecznego w zajęciach (wzór dostępny jest na stronie internetowej).
4. Uczestnicy zobowiązani są do:
– punktualności i systematycznego uczęszczania na zajęcia,
– wyłączania telefonów komórkowych przed zajęciami,
– przygotowywania się do zajęć, wykonywania poleceń nauczyciela w tym przygotowywania zadanych tematów oraz do aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
– utrzymywania porządku w salach wykładowych,
– zachowania ciszy i spokoju podczas zajęć.
– w przypadku zajęć zdalnych – posiadania sprzętu oraz dostępu do Internetu umożliwiających połączenie z nauczycielem.
5. Młodzież, która rezygnuje z zajęć zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie koordynatora projektu drogą elektroniczną (email), gdyż tym samym zwalniają się miejsca dla osób oczekujących.
6. W razie nieobecności na zajęciach uczeń zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie nauczyciela lub pracownika Fundacji w celu uprzedzenia nauczyciela.
7. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności będą skutkowały wykreśleniem z listy uczestników.
8. Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami uczestników w razie konieczności interwencji wychowawczych.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Programu
(Zaleca się do otwarcia plików wykorzystanie przeglądarek: Firefox, Opera, Microsoft Edge).

Skip to content