Pogotowie Naukowe – Zapisy

 

pogotowie-naukowe

Materiały do pobrania:

ikona-pdf-statut  Ankieta zgłoszeniowa do programu 2016

ikona-pdf-statut Ankieta zgłoszeniowa dla nauczyciela 2016

ikona-pdf-statut Oświadczenie rodzica lub opiekuna

 

Regulamin:
1. Zajęcia skierowane są dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących się bądź mieszkających na terenie m. st. Warszawy, mającej trudności w nauce.
2. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w zajęciach zobowiązani są dokonać zapisu (poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej) w siedzibie Fundacji.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na uczestniczenie swojego dziecka/podopiecznego w zajęciach (wzór dostępny jest na stronie internetowej).
4. Uczestnicy zobowiązani są do:
– punktualności i systematycznego uczęszczania na zajęcia,
– wyłączania telefonów komórkowych przed zajęciami,
– przygotowywania się do zajęć, wykonywania poleceń nauczyciela w tym przygotowywania zadanych tematów oraz do aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
– utrzymywania porządku w salach wykładowych,
– zachowania ciszy i spokoju podczas zajęć.
5. Młodzież, która rezygnuje z zajęć zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia pracownik Fundacji o tym fakcie, gdyż tym samym zwalniają się miejsca dla osób oczekujących.
6. W razie nieobecności na zajęciach uczeń zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie nauczyciela lub pracownika Fundacji w celu uprzedzenia nauczyciela.
7. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności będą skutkowały wykreśleniem z listy uczestników.
8. Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami uczestników w razie konieczności interwencji wychowawczych.