JAK ZAŁOŻYĆ KLUB OŚMIU W SZKOLE

Aby założyć „Klub Ośmiu” należy:

  1. Zapoznać się z materiałami Fundacji dotyczącymi zasad działania Klubów, przede wszystkim Regulaminem. (www.swiatnatak.pl)
  2. Uzyskać zgodę dyrekcji szkoły na powołanie Klubu.
  3. Zebrać grupę minimum 8 osób chętnych do pracy w wolontariacie oraz wybrać gospodarzy Klubu- uczennicę i ucznia.
  4. Poprosić Dyrekcję szkoły o wskazanie opiekuna Klubu.
  5. Przygotować plan pracy Klubu.
  6. Zarejestrować Klub w Fundacji.

Rejestracja Klubu wymaga wypełnienia Karty Zgłoszenia Klubu wraz z załącznikami:

  • dwoma egzemplarzami deklaracji współpracy między Fundacją a dyrekcją szkoły lub instytucją odpowiadającą za Klub,
  • planem pracy na aktualny rok szkolny,
  • formularzem „Aktualizacja danych Klubu”.

Zebrane dokumenty można wysłać na adres Fundacji lub przynieść je osobiście. Po zarejestrowaniu Klubu członkowie otrzymują legitymacje i indeksy pracy wolontariusza.

W szkole powinny pozostać:

  • lista członków Klubu wraz z deklaracjami wolontariuszy podpisanymi przez nich. W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczny jest podpis rodziców lub opiekunów.