Misja Fundacji

Celem Fundacji jest:

  1. Pomoc młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanej społecznie.
  2. Popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży.
  3. Pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na rzecz:

– promocji modelu życia wolnego od uzależnień;

– poprawy relacji międzyludzkich;

– krzewienia idei demokracji i samorządności.

  1. Wspieranie młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia.,

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

  1. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

Organizowanie wystaw, festiwali, biennale, konkursów a w szczególności Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Wspieranie programów, powoływanie i finansowanie placówek o charakterze doradczo-informacyjnym zajmujących się doradztwem w zakresie bytowym, edukacyjnym i psychologicznym, upowszechniającym postawy obywatelskie, zaradność, samodzielność i samorządność między innymi poprzez tworzenie i udostępnianie baz danych związanych z udzielaniem informacji.

Pomoc finansowa i rzeczowa dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzenie i wspieranie klubów wychowawczo-resocjalizacyjnych i sportowych dla młodzieży z rodzin patologicznych, młodzieży bezrobotnej oraz opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze lub zakłady karne, inicjowanie, powoływanie i wspieranie klubów dla młodzieży niepełnosprawnej, powoływanie i prowadzenie Klubów Ośmiu ? młodzieżowego wolontariatu.

  1. Odpłatną działalność pożytku publicznego:

Organizowanie imprez turystycznych a w szczególności organizowanie i finansowanie obozów szkoleniowych i wypoczynkowych dla młodzieży, wycieczek, dwustronnej wymiany mających na celu przybliżenie i poznanie przez młodzież struktur i procedur obowiązujących w Unii Europejskiej.

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz szkoleń dla liderów i kadry instruktorskiej do pracy z młodzieżą.

Ponadto wydajemy poradniki dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, materiały szkoleniowe oraz Ogólnopolską Gazetę Młodzieżowego Wolontariatu „Po prostu… Tak”.

Skip to content