Być Polakiem – Regulamin – Moduł B -2019

Konkurs „Być Polakiem”, Moduł B
pt. „Gramatyka jest ważna i ciekawa”
dla nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych,
pracujących poza Polską

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs nosi nazwę „Być Polakiem”, moduł B – dla nauczycieli pt. „Gramatyka jest ważna i ciekawa”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja „Świat na Tak” oraz Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, zwani dalej Organizatorem.
3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej dla uczniów szkół polskich za granicą.
4. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2
 Cele Konkursu 


Celami Konkursu są:
1. Promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim metodą komunikacyjną.
2. Zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną.
3. Wypracowanie nawyków metodycznych prezentacji gramatyki języka polskiego jako gramatyki funkcjonalnej.
4. Popularyzacja metody harmonijnego współgrania ze sobą wszystkich elementów lekcji: gramatycznego, kulturowego, historycznego itp.
5. Pokazanie ciekawych sposobów wdrażania i utrwalania materiału gramatycznego.
6. Zainteresowanie uczniów gramatyką języka polskiego jako częścią spuścizny kulturowej
7. Wzmocnienie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.

§ 3 Opis Konkursu

1. Uczestnik Konkursu przygotowuje jeden konspekt 45-minutowej lekcji.
2. Konspekt ma dotyczyć wybranego problemu gramatycznego.
3. Adresatem zajęć edukacyjnych, podczas których będzie realizowany konspekt są dzieci i młodzież w wieku od 9 do 17 lat
4. Konspekt powinien być kierowany do określonej grupy wiekowej w przedziale:
• Grupa I 9 – 13 lat
• Grupa II 14 – 17 lat

5. Konkurs jest realizowany w roku szkolnym 2018/19.
Kalendarz:
grudzień 2018 r. ogłoszenie konkursu: „Być Polskiem”, moduł B dla nauczycieli pt. „Gramatyka jest ważna i ciekawa”.
03 marca 2019 zakończenie składania prac konkursowych.
30 kwietnia 2019 r. ogłoszenie wyników Konkursu.
28 czerwca 2019 r.
godz. 14.00 wręczenie nagród podczas Gali kończącej Konkurs „Być Polakiem” moduły A dla uczniów i B dla nauczycieli.
Zamek Królewski, Warszawa, Pl. Zamkowy 1

6. Nagrody będą trojakiego rodzaju:
A. Dyplom uznania profesjonalizmu, sygnowany przez autorytet z dziedziny języka polskiego.
B. Replika pióra Jana Ignacego Paderewskiego, którym podpisał Traktat Wersalski dnia 28 czerwca 1919r.
C. Nagroda finansowa 100 E.
7. Nagrodzone konspekty, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, będą wydane w publikacji pokonkursowej.
§ 4
 Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs organizowany jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach polskich poza Krajem, niezależnie od ich statusu i formy organizacji, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.
3. Zgłaszając do Konkursu Konspekt uczestnik potwierdza, że jest jego jedynym autorem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
4. Uczestnik zgłasza jeden konspekt dla określonej przez siebie grupy wiekowej.
5. Zgłoszony do Konkursu konspekt musi zostać przygotowany w języku polskim, zgodnie ze schematem opracowanym przez Organizatora.

§ 4
 Zgłoszenie do Konkursu

1. Pracę konkursową – Konspekt lekcji, wraz z załącznikami należy przesłać do 3 marca 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego) drogą pocztową na adres:
Fundacja „Świat na Tak”
Al. J. Ch. Szucha 27
00-580 Warszawa
Polska/Poland,
lub e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com – jako załącznik w formacie pdf
tel. +48 603-330-905
2. Zgłoszenie musi zawierać:
o wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie (załącznik nr 1) zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w celach realizacji Konkursu.
o pracę konkursową - konspekt wraz z materiałami dydaktycznymi (np. tekstami literackimi, propozycjami zabaw edukacyjnych, gier, nagranymi fragmentami piosenek, filmów, audio-booków, rysunkami itp.) zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu. ( schemat konspektu zał. nr 2)
o podpisane oświadczenie Uczestnika o nienaruszaniu praw osób trzecich do przekazanego konspektu
3.Zgłaszając Konspekt do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na jego późniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora w części lub w całości.
1. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
2. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.

§ 5
 Zasady przyznawania nagród

1. W celu wyłonienia nagrodzonych Konspektów, Organizator powołuje Jury składające się z nie mniej niż pięciu członków. Członkowie Jury są wykwalifikowanymi, wieloletnimi nauczycielami z przygotowaniem pedagogicznym i znajomością metodyki nauczania języka polskiego.
2. Jury ocenia nadesłane na Konkurs konspekty, kierując się następującymi kryteriami:
o Zgodnością tematu z celami Konkursu
o Oryginalnością prezentacji materiału gramatycznego podczas lekcji przeprowadzonej metodą komunikacyjną.
o Wykorzystaniem wszystkich elementów lekcji dla utrwalania treści gramatycznych.
o Adekwatnością konspektu do wieku grupy
o Poziomem interaktywnego charakteru lekcji.
o Wykorzystaniem metod aktywizujących i technologii informacyjno-komunikacyjnych
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest ostateczna i niepodważalna. Forma nagród przyznanych w Konkursie nie podlega zamianie.

§ 6 Postanowienia końcowe


1. Informacji o Konkursie udziela:
e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com
tel. +48 603-330-905
2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach i nie odpowiada za nieprawidłowość tych danych.
3. Organizator nie odpowiada za uszkodzone lub zagubione przesyłki.
4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyn.
7. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięcie leży w wyłącznej kompetencji Organizatora.
Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz zgłoszenia do Konkursu
Załącznik nr 2- Schemat konspektu lekcji gramatycznej

Aktualności

Facebook Pagelike Widget