Być Polakiem – Regulamin – Moduł A 2019

 

 

 

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
MODUŁ „A” - dla dzieci i młodzieży

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski .

§ 1

Cele Konkursu:
1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

§ 2

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja „Świat na Tak”.

§ 3

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

§ 4

Tematy Konkursu ustalane są co roku przez Jury. Prace konkursowe mogą być w formie plastycznej, literackiej i filmowej.

II. Warunki uczestnictwa:

§ 5

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Fundacji „Świat na Tak”: www.swiatnatak.pl
Prace nadesłane bez kompletnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

§ 6

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Konkursu.

§ 7

Podstawowym kryterium formalnym przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródła, z których się korzystało.

§ 8

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym, jednak laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

§ 9

Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu

§ 10

Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów;
• zgodność z tematem.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa;
• czas pobytu za granicą Polski.

§ 11

Formy prac konkursowych:
• prace plastyczne w dowolnej technice ewentualnie uzupełnione tekstem.
• prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.; prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy.
• filmy w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.

§ 12

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
• Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż 12 000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.
• Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4.
• Wszystkie prace muszą zawierać nazwisko i imię, wiek oraz kraj zamieszkania autora.
• Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą ocenione

§ 13

Sposób przesłania prac do Organizatora:
• prace plastyczne na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs „Być Polakiem”.
• prace pisemne na adres mailowy: bycpolakiem2019@gmail.com z podaniem w temacie maila nazwiska i imienia, wieku oraz kraju zamieszkania autora i tytułu pracy.
• filmy za pomocą serwisu wetransfer.com (adres mailowy: bycpolakiem2019@gmail.com) z podaniem w temacie transferu nazwiska i imienia, wieku oraz kraju zamieszkania autora i tytułu pracy.

III. X edycja Konkursu

§ 14

Temat: Jestem Polakiem (wspólny dla wszystkich grup wiekowych).
Grupa Wiek Format
I 6-9 lat Prace plastyczne
II 10-13 lat Prace literackie
III 14-16 lat Prace literackie
IV 17-22 lat Prace literackie
V 10-22 lat Filmy

§ 15

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2019 r.

§ 16

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pod koniec kwietnia 2019 r.

§ 17

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.

§ 18

Nagrody w Konkursie:
Grupa I
• nagrody rzeczowe
• dyplomy
Grupy II - V
• pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec 2019 r. (w miarę posiadanych środków finansowych)
• udział w Gali Konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie (w miarę posiadanych środków finansowych)
• nagrody rzeczowe
• dyplomy

§ 19

W przypadku publikacji prac konkursowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich skracania i redagowania, a także publikacji w całości lub we fragmentach w celach promocyjnych Konkursu.

§ 20

Prace przesłane na Konkurs stają się własnością organizatorów. Nie są odsyłane do Autorów.

§ 21

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji „Świat na Tak”: www.swiatnatak.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu
Marek Machała - Koordynator Konkursu
bycpolakiem2019@gmail.com
tel. +48 603 330 905

Aktualności

Facebook Pagelike Widget