Regulamin konkursu Być Polakiem 2017

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski .

§1
Cele Konkursu:
1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

§2
Organizatorami Konkursu są: Senat RP, Sejm RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja ”Świat na Tak”.

§3
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkającej poza granicami Polski , w wieku 6-22 lat, pod warunkiem , że są uczniami lub studentami.

§4
Tematy Konkursu ustalane są co roku przez Jury. Prace konkursowe mogą być w formie plastycznej, literackiej i multimedialnej.

II. Warunki uczestnictwa:

§5
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Fundacji ”Świat na Tak” www.swiatnatak.pl.
Prace nadesłane bez kompletnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

§6
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Konkursu.

§7
Podstawowym kryterium formalnym przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródła, z których się korzystało.

§8
W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym , jednak laureatem w danej grupie wiekowej zostać tylko raz.

§ 9
Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu

§ 10
Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów;
• zgodność z tematem danej grupy wiekowej.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa;
• czas pobytu za granicą Polski.

§ 11
Formy prac konkursowych:
• prace plastyczne w dowolnej technice ewentualnie uzupełnione tekstem.
• prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.; prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy.
• multimedialne formy przekazu np. prezentacja, film, wywiad w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.

§ 12
Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
• Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż 12 000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.
• Prace multimedialne nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te mogą być przesłane w formatach .divx, .mov, .avi, .wmv, .mpeg, mp3, .mp4, .iphone, a prezentacje w formatach.ppt, .pptx i nie mogą przekraczać 20 slajdów.
• Wszystkie prace muszą zawierać nazwisko i imię, wiek oraz kraj zamieszkania autora.

§ 13
Sposób przesłania prac do Organizatora:
• prace plastyczne oraz pisane ręcznie : w formie papierowej:
na adres: Fundacja „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem Konkurs „Być Polakiem”
• prace pisemne: na adres Fundacji „Świat na Tak” lub elektronicznie na adres bycpolakiem2017@gmail.com z podaniem w temacie maila w języku polskim nazwiska i imienia, wiek oraz kraj zamieszkania autora pracy oraz tytułu pracy
• multimedia: na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD;

III. VIII edycja Konkursu

§ 14
Uczestnicy konkursu wybierają jeden z następujących tematów wg grup wiekowych:

I: 6-9 lat: Polska legenda. Prace plastyczne

II: 10-13 lat: Ważne, ciekawe zdarzenia, przygody, historie z życia mojej rodziny na emigracji.Prace literackie

III: 14-16 lat: Budujemy muzeum polskie w kraju twojego zamieszkania. Jesteś kustoszem jednejz sal, jak ją urządzisz, wyposażysz?. Prace literackie

IV: 17-22 lata: Osobista interpretacja dwuwiersza: „Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie”.Prace literackie

V: 12-22 lata: Polonia dla Europy, świata. Prace multimedialne

§ 15
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2017 r.

§ 16
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji do 29 kwietnia 2017 r.

§ 17
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.

§ 18
Nagrody w Konkursie:
Grupa I
• nagrody rzeczowe;
• dyplomy.
Grupy II – V
• pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec 2017 r. (w miarę posiadanych środków finansowych) ;
• udział w Gali Konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie (w miarę posiadanych środków finansowych) ;
• nagrody rzeczowe;
• dyplomy.

IV. Postanowienia końcowe

§ 19
W przypadku publikacji prac konkursowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich skracania
i redagowania, a także publikacji w całości lub we fragmentach w celach promocyjnych Konkursu.

§ 20
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji „Świat na Tak” www.swiatnatak.pl.