Regulamin Konkursu 8 Wspaniałych edycja 2022

REGULAMIN

SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW

OŚMIU WSPANIAŁYCH”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Ośmiu Wspaniałych” jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 27, zwana dalej ORGANIZATOREM.
 1. Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.
 1. Organizator powołuje Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Konkursu składający się z przedstawicieli samorządu terytorialnego, uczestniczących w danej edycji Konkursu oraz przedstawicieli innych instytucji i organizacji pozarządowych, mających w swoich celach statutowych działania związane z upowszechnianiem idei wolontariatu.
 1. Organizator na pierwszym spotkaniu organizacyjno-informacyjnym danej edycji Konkursu powołuje Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Konkursu, a jego członkowie Komitety Lokalne.
 1. Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Konkursu powołuje Jury Ogólnopolskie.
 1. Partnerem w organizacji Konkursu Nastolatków jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Andersena 4.

§ 2. Przebieg Konkursu 

 1. Przebieg Konkursu określa kalendarz prac zatwierdzony na pierwszym spotkaniu przez Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Konkursu.
 1. Każda kolejna edycja Konkursu, rozpoczyna się na przełomie września i października danego roku spotkaniem inauguracyjnym Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego, a kończy się w czerwcu, Ogólnopolską Galą kończącą daną edycję Konkursu.
 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

I etap – na szczeblu lokalnym (w Warszawie etap lokalny poprzedzają eliminacje  dzielnicowe)

II etap – na szczeblu ogólnopolskim

 1. Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Konkursu przedstawia kandydatury członków Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Konkursu władzom lokalnym.
 1. Lokalny Komitet Organizacyjny Konkursu powołuje Jury Lokalne, które nie może liczyć mniej niż pięć osób.
 1. Opiekunowie Klubów Ośmiu zasiadający w Jury nie biorą udziału w ocenie kandydatów z własnego Klubu Ośmiu.
 1. Przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Konkursu lub osoba przez niego upoważniona potwierdza spełnienie kryteriów konkursu każdego zgłoszonego kandydata.
 1. Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu na szczeblu lokalnym jest zobowiązana do przekazania Fundacji składu Komitetu Organizacyjnego miasta/dzielnicy w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęła się dana edycja Konkursu.
 2. Jury każdego etapu Konkursu analizuje karty zgłoszeń i przeprowadza indywidualne rozmowy z uczestnikami, dokonując oceny zgodnie z kryteriami pracy i postawy zawartymi w Regulaminie.
 1. Jury wyłania nie więcej niż Ośmiu laureatów, na każdym etapie Konkursu, w każdej kategorii.
 1. Jury może przyznać równorzędne wyróżnienia.
 1. Do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest 1 osoba spośród laureatów lokalnych z kategorii indywidualnej „ÓSEMKA”.
 1. Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego dostarcza protokół z eliminacji do Fundacji (zał. nr 1), w terminie przewidzianym w kalendarzu prac.

 § 3. Warunki Uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież.
 2. Dopuszczone są dwie formy zgłoszeń: indywidualne lub grupowe.
 3. Zgłoszenia indywidualne :

Kategoria I, zwana dalej „Ósemeczką” – uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej.

Jury spośród kandydatów wybiera nie więcej niż 8 wyróżnionych. Kandydaci mogą uczestniczyć w Konkursie wielokrotnie, ale tylko na etapie lokalnym.

Kategoria II, zwana dalej „Ósemką”

 • „Ósemka Junior”- uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej. Jury wybiera nie więcej niż 4 laureatów.
 • „Ósemką Senior” – uczniowie klas 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej. Jury wybiera nie więcej niż 4 laureatów.
 1. Laureatem w kategorii „Ósemka” można być tyko raz zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.
 2. Zarówno na poziomie lokalnym , jak i na poziomie ogólnopolskim Jury wybiera nie więcej niż ośmiu kandydatów.
 1. Jury lokalne nominuje spośród laureatów lokalnych danej edycji Konkursu jednego reprezentanta biorącego udział w eliminacjach ogólnopolskich. Jury Ogólnopolskie wybiera Ósemkę Wspaniałych Polski spośród nominowanych reprezentantów edycji lokalnych.
 1. Zgłoszenia grupowe:
 1. Zgłoszeń grupowych dzielą się na kategorie wiekowe:
 • klasa 4 – 8 szkoły podstawowej w kategorii „Ósemeczki – Grupy”
 • klasa 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej w kategorii „Ósemki – Grupy”

b. zgłoszenia rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym,
c. zgłoszenie grupy do Konkursu może być wielokrotne pod warunkiem rozwoju prowadzonej przez nią działalności,
d. grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób.

  1. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie w terminie przewidzianym w kalendarzu prac wypełnionej karty uczestnictwa wraz z załącznikami do najbliższego lokalnego organizatora Konkursu.

§ 4. Kryteria oceny kandydata

 

   1. Jury dokonuje oceny Kandydata na podstawie analizy zgłoszenia i rozmowy kwalifikacyjnej. Nie uwzględniane są prezentacje multimedialne.
   1. Kryterium pracy:
   • konsekwencja w realizacji podjętych zobowiązań wolontarystycznych,
   • motywy działania,
   • wytrwałość w pokonywaniu trudności i osiąganiu wyznaczonych celów,
   • wzorotwórczy charakter działania,
   • pozytywny efekt społeczny,
   • minimum 1 rok stałej pracy wolontarystycznej.
   1. Kryterium postawy:

Postawą zasługującą na wyróżnienie jest:

   • umiejętność i chęć współpracy z innymi uczniami w szkole i kolegami poza szkołą,
   • poszukiwanie przyjaciół i promowanie braterstwa między ludźmi, w różnych sytuacjach życiowych,
   • wzorotwórcze zachowania w życiu codziennym,
   • pogoda ducha i dyskrecja w relacjach z innymi ludźmi,
   • prawdomówność i umiejętność przyznania się do błędu i porażki,
   • odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji ze świadomością przyjmowania ich konsekwencji,
   1. Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy.
   1. Formy działania zasługujące na wyróżnienie:
   • podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,
   • zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
   • podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
   • aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

§ 5. Nagrody

   1. Najwyższym tytułem przyznawanym przez jury w kategorii wiekowej „Ósemka” jest tytuł laureata.

W kategorii „Ósemka” :

   • władze lokalne, na wniosek Jury lokalnego nagradzają laureata dyplomem i odznaką Wspaniałego Wolontariusza (według wzoru).
   • W dowód uznania władze lokalne finansują również pobyt ósemki laureatów edycji lokalnej na Gali Ogólnopolskiej Samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
   • Laureaci edycji ogólnopolskiej podczas Gali kończącej daną edycję otrzymują statuetki( według wzoru) wykonane ze srebra i bursztynu, numerowane zgodnie z liczbą laureatów.
   1. Najwyższym tytułem przyznawanym przez jury w kategorii wiekowej „Ósemeczka” jest tytuł wyróżnionego.

W kategorii „Ósemeczki” :

   • władze lokalne, na wniosek Jury lokalnego nagradzają wyróżnionych dyplomem oraz medalem (wg wzoru).
   1. Nagrodą dla grupy, staraniem Lokalnego Komitetu Organizacyjnego, powinno być zaprezentowanie dokonań nagrodzonej grupy społeczności lokalnej.
   1. Zarówno Jury Lokalne jak Ogólnopolskie ma prawo przyznać wyróżnienia równorzędne, a Prezes Fundacji Świat na Tak wyróżnienie specjalne.

§ 6. Postanowienia końcowe

   1. Wszelkie zmiany dotyczące regulaminu i przebiegu konkursu organizator zamieści na swojej stronie internetowej.
   1. Organizator konkursu dokonuje wykładni niniejszego regulaminu.

 Regulamin Konkursu Ośmiu Wspaniałych do pobrania w wersji elektronicznej

ikona-pdf-statut

Skip to content