Regulamin Konkursu 8 Wspaniałych edycja 2017

REGULAMIN

SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW

„OŚMIU WSPANIAŁYCH”

I Postanowienia ogólne

§1

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie przy
al. J. Ch. Szucha 27, zwana dalej ORGANIZATOREM.

§2

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. (Realizacja programu wychowawczego J. Fabisiak „Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym”)

§3

Organizator powołuje Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Konkursu składający się
z przedstawicieli samorządów uczestniczących w danej edycji Konkursu oraz przedstawicieli innych instytucji lub fundacji, mających w swoich celach statutowych działania związane
z propagowaniem wolontariatu.

§4

Organizator na pierwszym spotkaniu organizacyjno-informacyjnym powołuje Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Konkursu.

§5

Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Konkursu powołuje jury edycji ogólnopolskiej.

§6

Partnerem w organizacji Konkursu Nastolatków jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą
w Warszawie, ul. Andersena 4.

II Przebieg Konkursu.

§7

Przebieg Konkursu określa kalendarz prac zatwierdzony na pierwszym spotkaniu przez Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Konkursu.

§8

Każda kolejna edycja Konkursu, rozpoczyna się na przełomie września i października danego roku spotkaniem inauguracyjnym Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego, a kończy się w czerwcu, Ogólnopolską Galą kończącą daną edycję Konkursu.

§9

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
I etap – na szczeblu lokalnym (w Warszawie etap lokalny poprzedzają eliminacje dzielnicowe)
II etap – na szczeblu ogólnopolskim Regulamin Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

§10

Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Konkursu przedstawia kandydatury członków lokalnego komitetu organizacyjnego Konkursu władzom lokalnym.

§11

Lokalny komitet organizacyjny Konkursu powołuje jury konkursu.

§12

Opiekunowie Klubów 8 zasiadający w jury nie biorą udziału w ocenie kandydatów z własnego Klubu 8.

§13

Powołane przez lokalny komitet organizacyjny Konkursu jury nie może liczyć mniej niż 5 osób.

§14

Przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego Konkursu lub osoba przez niego upoważniona potwierdza spełnienie kryteriów konkursu każdego zgłoszonego kandydata.

§15

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu na szczeblu lokalnym jest zobowiązana do wypełnienia i wysłania do siedziby Fundacji zgłoszenia komitetu organizacyjnego miasta/dzielnicy.

§16

Jury analizuje karty zgłoszeń i przeprowadza indywidualne rozmowy z uczestnikami.

§17

Jury wyłania nie więcej niż 8 laureatów na każdym etapie Konkursu w każdej kategorii.

§18

Jury może przyznać równorzędne wyróżnienia.

§19

Do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest 1 osoba spośród laureatów lokalnych z kategorii
indywidualnej „ÓSEMKA”.

§20

Członek Ogólnopolskiego Komitetu organizacyjnego dostarcza protokół z eliminacji do Fundacji (zał. nr 1), w terminie przewidzianym w kalendarzu prac.

III. Warunki Uczestnictwa

§21

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież.

§22

Dopuszczone są dwie formy zgłoszeń: indywidualne lub grupowe.

§23

W formie zgłoszeń indywidualnych uczestnicy dzielą się na kategorie wiekowe:
– 10-13 lat /szkoła podstawowa/ – zwana dalej „Ósemeczką” – kandydaci mogą uczestniczyć tylko na etapie lokalnym. Jury spośród kandydatów wybiera nie więcej niż 8 osób.
– 14-19 lat /szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna/ – zwana dalej „Ósemką” – kandydaci mogą uczestniczyć w eliminacjach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Jury spośród kandydatów wybiera nie więcej niż 8 osób edycji lokalnej. Spośród laureatów edycji lokalnej jury nominuje reprezentanta do edycji ogólnopolskiej. Z tej grupy wyłaniani są laureaci Regulamin Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” Polski i Wspaniali danej jednostki samorządu uczestniczącej w edycji lokalnej.

§24

Warunki zgłoszenia grupowego:
– mogą być w obu kategoriach wiekowych,
– zgłoszenia rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym,
– zgłoszenie grupy do Konkursu może być wielokrotne pod warunkiem rozwoju prowadzonej przez nią działalności,
– grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób.

§25

W Konkursie tylko jeden raz można być laureatem lokalnym i ogólnopolskim.

§26

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie w terminie przewidzianym w kalendarzu prac wypełnionej karty uczestnictwa wraz z załącznikami do najbliższego lokalnego organizatora Konkursu.

VI Kryteria i formy oceny kandydata

§27

Kryterium pracy:
konsekwencja w realizacji podjętych prac,
zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,
pozytywny efekt społeczny,
wzorotwórczy charakter działań,
wytrwałość w pokonywaniu trudności,
motywy działania,
minimum 1 rok pracy wolontarystycznej.

Kryterium postawy:
Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym (m.in.: wysoka kultura osobista, brak nałogów). Postawą zasługującą na wyróżnienie jest odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania.

§28

Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny kandydata.

§29

Formy działania zasługujące na nagrodzenie:
podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,
zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.
Regulamin Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

V Nagrody

§30

Najwyższym tytułem przyznawanym przez jury w kategorii wiekowej „Ósemka” jest tytuł laureata.

§31

Najwyższym tytułem przyznawanym przez jury w kategorii wiekowej „Ósemeczka” jest tytuł nagrodzonego.

§32

W kategorii „Ósemka” jury nagradza laureatów edycji lokalnej dyplomem oraz znaczkiem (wg wzoru).

§33

W kategorii „Ósemeczki” jury nagradza uczestników dyplomem oraz medalem (wg wzoru).

§34

Na szczeblu ogólnopolskim laureaci otrzymują numerowane bursztynowe ósemki.

§35

Nagrodą dla grupy, staraniem lokalnego komitetu organizacyjnego, powinno być zaprezentowanie dokonań
nagrodzonej grupy społeczności lokalnej.

§36

Jury ma prawo przyznać wyróżnienia równorzędne oraz wyróżnienie specjalne.

§37

Prezes Fundacji „Świat na Tak” ma prawo do przyznania wyróżnienia.

§38

Jury ma prawo przyznać nagrody nie wymienione w paragrafach 28-33.

VI Postanowienia końcowe

§39

Wszelkie zmiany dotyczące regulaminu i przebiegu konkursu organizator zamieści na swojej stronie internetowej.

§40

Organizator konkursu dokonuje wykładni niniejszego regulaminu.