Regulamin IX edycji – moduł A

REGULAMIN IX EDYCJI KONKURSU "BYĆ POLAKIEM"

MODUŁ „A” – dla dzieci i młodzieży

REGULAMIN DO POBRANIA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PDF)

 

 I Postanowienia ogólne:

 

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski .

  § 1

Cele Konkursu:

 1. Przygotowanie do pełnienia roli "ambasadora polskości" w kraju zamieszkania.
 2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
 5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
 6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.
  § 2

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,  Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja ”Świat na Tak”.

  § 3

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

  § 4

Tematy Konkursu ustalane są co roku przez Jury. Prace konkursowe mogą być w formie plastycznej, literackiej i multimedialnej.  

II Warunki uczestnictwa:

  § 5

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konkursu: www.swiatnatak.pl/byc-polakiem-IX-2018.

Prace nadesłane bez kompletnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

  § 6

Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Konkursu.

  § 7

Podstawowym kryterium formalnym przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródła, z których się korzystało.

  § 8

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym , jednak laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

  § 9

Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu

  § 10

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
 • walory edukacyjne;
 • walory artystyczne;
 • oryginalność pomysłów;
 • zgodność z tematem danej grupy wiekowej.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:

 • zaangażowanie w przygotowanie pracy;
 • kreatywność;
 • poprawność językowa;
 • czas pobytu za granicą Polski.
  § 11

Formy prac konkursowych:

 • prace plastyczne w dowolnej technice ewentualnie uzupełnione tekstem.
 • prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.; prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy.
 • multimedialne formy przekazu np. prezentacja, film, wywiad w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.
  § 12

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:

  • Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż 12 000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.
  • Prace multimedialne nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te mogą być przesłane w formatach .divx, .mov, .avi, .wmv, .mpeg, mp3, .mp4, .iphone, a prezentacje w formatach.ppt, .pptx i nie mogą przekraczać 20 slajdów.
  • Wszystkie prace muszą zawierać nazwisko i imię, wiek oraz kraj zamieszkania autora.
  • Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą ocenione

§ 13

Sposób przesłania prac do Organizatora :

 • prace plastyczne na adres Fundacji ”Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs „Być Polakiem”.
 • prace pisemne na adres Fundacji ”Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska, lub elektronicznie na adres bycpolakiem2018@gmail.com z podaniem w temacie maila nazwiska i imienia, wieku oraz kraju zamieszkania autora i tytułu pracy.
 • prace multimedialne: na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD na adres Fundacji ”Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska.

III.          IX edycja Konkursu

  § 14

Temat główny: Kartki z historii Polski z 1918 roku.

Uczestnicy konkursu wybierają jeden z następujących tematów wg grup wiekowych:

Temat Wiek Grupa Forma
„Polska i Polacy. Pocztówka z 1918 r”. 6-9 lat I Prace plastyczne
„Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę  w 1918 r.” 10-13 lat

 

II

Prace literackie
„Jesteś redaktorem gazety miejskiej. Przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.” 14-16 lat III Prace literackie
„Polska i Polacy w 1918 r.” 17-22 lata IV Prace literackie
„Program np. TV, internetowy, radiowy o odzyskaniu niepodległości w 1918 r.” 10-22 lata V

Prace multimedialne

  § 15

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do  4 marca 2018 r.

  § 16

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 22 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej Konkursu:  :

www.swiatnatak.pl/byc-polakiem-IX-2018.

  § 17

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.

  § 18

Nagrody w Konkursie:

Grupa I

 • nagrody rzeczowe
 • dyplomy

Grupy II - V

 • pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec 2018 r. (w miarę posiadanych środków finansowych)
 • udział w Gali Konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie (w miarę posiadanych środków finansowych)
 • nagrody rzeczowe
 • dyplomy
 • 19

W przypadku publikacji prac konkursowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich skracania i redagowania, a także publikacji w całości lub we fragmentach w celach promocyjnych Konkursu.

  § 20

Prace przesłane na Konkurs stają się własnością organizatorów. Nie są odsyłane do Autorów.

  § 21

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną umieszczone na konkursowej stronie internetowej Fundacji ”Świat na Tak”:   www.swiatnatak.pl/byc-polakiem-IX-2018.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu

Marek Machała – Koordynator Konkursu

bycpolakiem2018@gmail.com

tel. +48 603 330 905

Facebook Pagelike Widget
Skip to content