Być Polakiem – Media o konkursie

WSPOMNIENIA UCZESTNIKÓW KONKURSU

TVP Polonia - Wywiad z Joanna Fabisiak

Wywiad z Joanną Fabisiak (od 10 minuty)

https://halopolonia.tvp.pl/40961635/11022019-2220

Bumerang Polski - polish internet magazine in australia

Rusza X a więc jubileuszowa edycja Konkursu "Być Polakiem" organizowana przez warszawską fundacje "Świat na tak". Temat tegorocznej edycji :  "Jestem Polakiem" .  Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży polonijnej a także dla nauczycieli>>CZYTAJ DALEJ<<

Polska Szkoła Przy Devonia Road w Londynie

Kliknij w obrazek aby przeczytać artykuł.

ZDROWIE PACJENTA - Kwartalnik SPZZLO

Kliknij w obrazek aby przeczytać artykuł.

TYDZIEŃ POLSKI - Gala Być Polakiem 2017

Mamy już za sobą ósma edycję konkursu ‘Być Polakiem’. Właśnie wróciłam z Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie od lat odbywa się uroczyste zakończenie konkursu, wręczanie dyplomów oraz polskiej flagi i, zawsze wzruszający, występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. WIĘCEJ...

RADIO ZAGRANICA - Życie Polonii oczami uczestników Konkursu "By� Polakiem"(audycja)

Fundacja ��wiat na Tak� i �Wspólnota Polska� zorganizowa�y ósm� już edycj� Konkursu �By� Polakiem�, adresowanego do m�odych Polaków na ca�ym �wiecie

S�UCHAJ AUDYCJI

S�OWO POLSKIE - Fina� VIII edycji konkursu "By� Polakiem"

W dniu 7 lipca w w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odby� si� fina� VIII edycji konkursu �By� Polakiem�. W�ród osób wyróżnionych i zaproszonych na Gal� znalaz� si� cz�onek Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu Nikita Jusupow. Temat pracy konkursowej Nikity � �Budujemy muzeum polskie w kraju twojego zamieszkania. Jeste� kustoszem jednej z sali, jak j� urz�dzisz, wyposażysz/praca literacka?.....CZYTAJ WI�CEJ...

Â

BANCARELLA - WYWIAD Z DANUT� STRYJAK O VII EDYCJI KONTKRSU

Z Dyrektor Szko�y Polskiej w Rzymie, Pani� Danut� Stryjak porozmawiamy na temat VIII Edycji konkursu � By� Polakiem�

Mojabancarella: Pani Dyrektor, oprócz tego, że jest Pani od wielu lat dyrektorem polskiej szko�y w Rzymie, od kilku lat jest Pani również koordynatorem regionalnym we W�oszech konkursu �� By� Polakiem��. Prosz� nam opowiedzie� co to za konkurs.....

Czytaj wi�cej: http://www.mojabancarella.com/na-bancarelli-90/konkursy/1194-byc-polakiem-viii-edycja-konkursu.html

SPOTKANIE LAUREAT�W KONKURSU ,,BY� POLAKIEM� Z ZIN ZIN PRESS

Osiemnastu laureatów konkursu ,,By� Polakiem�, zorganizowanego przez Fundacj� ,,�wiat na Tak�, po uroczystej Gali wr�czenia nagród, która mia�a miejsce 14 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie, wyruszy�o na turystyczny szlak po Polsce �ladami historii. Odwiedzili m.in. Kraków, Wieliczk�, Wadowice, Cz�stochow�, Gniezno, Toru� i Gda�sk. Wakacyjna podróż by�a nagrod� dla m�odzieży polonijnej za zaj�cie czo�owych miejsc w konkursie.

Czytaj wi�cej: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1171782119539541&id=239756519408777

Â

Konsulat Generalny RP w Kalingradzie

28 czerwca br. na Sali Kominkowej odby�o si� uroczyste wr�czenie nagród oraz dyplomów uczestnikom oraz zwyci�zcom VII. Edycji Mi�dzynarodowego Konkursu pt. "By� Polakiem". 9 dzieci Autonomii Polaków "Polonia" ze Studium Malarskiego "Weso�e Farby" pod kierownictwem pani Swet�any Maksimowej otrzyma�o nagrody z r�k Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie pana Marcina Nosala oraz Konsula ds Polonii pana Jaros�awa Strycharskiego. W swoim przemówieniu pan Konsul Generalny podkre�li� ważne znaczenie wychowania dzieci w mi�o�ci do swojej Ojczyzny, szanowania swoich korzeni oraz historii. Po zako�czeniu uroczysto�ci na dzieci oraz ich rodziców czeka� s�odki pocz�stunek, przygotowany poprzez Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie.

Wr�czenie nagród-wspólne zdj�cie Konsulat Generalny RP w Kalingradzie - byc polakiem
Zdj�cia: Elena Rogaczykowa

Â

PISMO "DZIENNIK POLSKI" - Gazeta Polonii na Wyspach

Byc-Polakiem-4

JEDYNY TAKI KONKURS NA �WIECIE

Faktycznie, jest to jedyny taki konkurs na �wiecie! Konkurs �By� Polakiem�,

organizowany przez Fundacj� ��wiat na tak�, prowadzon� przez pose� Joann� Fabisiak,
jest jedyn� tego pokroju imprez� ogarniaj�c� m�odych Polaków mieszkaj�cych poza Polsk� z ca�ego �wiata.
To nie byle jakie osi�gni�cie! (czytaj wi�cej)

Â

Â

INAUGURACJA VII EDYCJI KONKURSU - ATENY - Zespó� Szkó� Przy Ambasadzie RP

Joanna Fabisiak-swiat-na-tak-ateny

PISMO "RAZEM" - Wniosek o przyznanie orderu u�miechu Czes�awowi Langowi

RAZEM No-4 (1508262327).indd

Â

PISMO "DZIENNIK POLSKI" - Gazeta Polonii na Wyspach

Na gali konkursu �By� Polakiem� by�am po raz pierwszy, cho� należ� do jury od samego pocz�tku. Po prostu nie mia�am ku temu wcze�niej okazji. Pe�na sala roze�mianych dzieciaków, ich dumnych rodziców i nauczycieli robi�a wrażenie. Zjechali si� z ca�ego �wiata,�

Ca�o�� artyku�u napisanego przez Pani� Aleksandr� Podhorodeck� dost�pny tutaj

Â

PISMO "DZIENNIK POLSKI" - Gazeta Polonii na Wyspach

Ateny i Grecka Polonia

Ca�o�� artyku�u napisanego przez Pani� Aleksandr� Podhorodeck� dost�pny tutaj

PISMO "RAZEM" POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ

Razem Wrzesien 2015 Byc POLAKIEM 1 _edytowany-2

Uroczysta Gala VI edycji Konkursu By� Polakiem

Jeżeli chc� Pa�sto obejrze� zdj�cia z gali dost�pne s� one tutaj

Â

PISMO "G�OS LUDU"

Wrzucamy skan z gazety "G�os Ludu" Gazety Polaków w Republice Czeskiej z dnia 13 czerwca 2015 r. (nr. 70 (LXX)), gdzie umieszczony zosta� wywiad z laureatem naszego konkursu "By� Polakiem". Adam Kubiczek wypowiada si� tam nie tylko na temat konkursu ale również polsko�ci. Jest nam bardzo przyjemnie, że tak m�ode osoby s� dumne z tego kim s� i maj� tak duże poj�cie na temat patriotyzmu, co przy�wieca idei naszego konkursu.

Gor�co zach�camy do przeczytania!

Â

By� Polakiem � moje okno na �wiat - Agata So�tys

Nazywam sie Agata So�tys mam 13 lat. Jestem uczennic� polskiej szko�y imienia Miko�aja Kopernika w Niles, na przedmie�ciach Chicago. Interesuj� si� mitologi� starożytnej Grecji, Rzymu i Egiptu. Potrafi� gra� na, ale nade wszystko uwielbiam czyta� ksiażki, które przenosz� mnie w inny �wiat i w inne czasy. Lubi� by� aktywna i lubi� gdy wokó� mnie co� si� dzieje. Jestem harcerk�, a w mojej drużynie Dolinie Pi�ciu Stawów pe�ni� funkcj� zast�powej CZYTAJ WI�CEJ

Â

PISMO RAZEM "Wnioskuje o przyznanie Orderu U�miechu ..."

Razem No-5-27 m Razem No-5-28 m Razem No-5-29 m

Â

Â

Aktualności

Facebook Pagelike Widget